Algemene voorwaarden

Versie: 20240226

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

1.2 MRC: het bedrijf Mobile Repair Company. Gevestigd op Drakensteynpad 43, 1333 XM te Almere.

1.3 Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen MRC en cliënt – Hierna ook wel genoemde partij(en) – tot het tegen betaling leveren van diensten.

1.4 Diensten: de door MRC aan te bieden diensten. Deze bestaan uit het repareren van apparaten, als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

1.5 Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten door MRC wordt gesloten of die deze wenst af te sluiten.

1.6 Apparaat: mobiele telefoon, tablet, laptop, smartwatch en console.

1.7 Accessoires: hoesjes, opladers, simkaarten, geheugenkaarten en batterijen

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke dienst van of overeenkomst met MRC.

2.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offerte

3.1 Cliënt kan geheel vrijblijvend een offerte aanvragen, welke een geldigheidsduur heeft van 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Een offerte wordt opgemaakt op basis van de informatie welke Cliënt aan MRC verstrekt.

3.3 Indien blijkt dat hetgeen geoffreerd is afwijkt van het daadwerkelijke defect of wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onderliggend probleem, kan MRC nimmer gehouden worden aan de inhoud van de offerte, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

4. Reparatieformulier

4.1 Voorafgaande een dienst wordt samen met cliënt een reparatieformulier ingevuld waarop in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de dienst vermeld staat. Indien mogelijk zal er tevens een raming van de reparatiekosten vermeld worden.

4.2 Het reparatieformulier wordt ingevuld op basis van de informatie welke Cliënt aan MRC verstrekt.

4.3 Indien blijkt dat hetgeen is ingevuld op het reparatieformulier afwijkt van het daadwerkelijke defect of wanneer het defect wordt veroorzaakt door een onderliggend probleem, zal MRC nimmer gehouden kunnen worden aan de inhoud van het reparatieformulier, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

5. Ontvangst-/Afhaalbewijs

5.1 Cliënt ontvangt te allen tijde een ontvangst-/afhaalbewijs. Op dit bewijs staat vermeld:

– Datum van inname;
– Merk van het apparaat;

– Type van het apparaat;

– IMEI nummer en/of serienummer van het apparaat.

5.2 Het apparaat kan uitsluitend afgehaald worden na inlevering van het ontvangst-/afhaalbewijs.

6. Reparatiewerkzaamheden

6.1 De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven op het reparatieformulier, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 4.

6.2 In sommige gevallen zal een dienst uitgevoerd worden door een externe partij. In een dergelijk geval zal de dienst uitgevoerd worden onder de volle verantwoordelijkheid van MRC.

6.3 Indien de reparatiewerkzaamheden anders dreigen te verlopen dan staat beschreven in lid 1 van artikel 4, zal MRC de werkzaamheden direct staken.

6.4 Indien de situatie zich voordoet zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, zal MRC te allen tijde contact opnemen met Cliënt. Pas nadat de gewijzigde werkzaamheden zijn besproken en cliënt instemt met deze wijziging zullen de werkzaamheden worden voortgezet.

6.5 Indien er tijdens het uitvoeren van de dienst, onderdelen vervangen moeten worden, zal er altijd gebruik gemaakt worden van nieuwe onderdelen, tenzij anders overeengekomen.

6.6 Indien het apparaat wordt aangeboden met waterschade, zal er altijd eerst een waterschade reiniging uitgevoerd moeten worden. Bij een waterschade reiniging wordt het apparaat geheel gereinigd en behandeld om eventuele corrosie te voorkomen.

6.7 Nadat een waterschade reiniging, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, is uitgevoerd, zal MRC contact opnemen met cliënt om te bespreken of er eventueel nog defecte onderdelen vervangen moeten worden. Indien noodzakelijk, dan zullen deze werkzaamheden pas worden uitgevoerd nadat cliënt hier toestemming voor heeft gegeven, middels ondertekening van het reparatieformulier.

6.8 Wanneer blijkt dat een waterschade reiniging, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, voldoende is om het apparaat normaal te laten functioneren of wanneer blijkt dat het apparaat onherstelbaar beschadigd is door de waterschade, zullen alleen de kosten voor een waterschade reiniging verschuldigd zijn.

7. Onderzoekskosten

7.1 Om te bepalen wat er mis is met het apparaat zal er te allen tijde een onderzoek plaats moeten vinden. De kosten van dit onderzoek bedragen €39,00 m.u.v. laptops, desktops, smartwatches en consoles, hiervoor bedragen de onderzoekskosten €69,00.

7.2 Alleen indien cliënt beslist de reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren door MRC, zullen de onderzoekskosten, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in mindering gebracht worden op de eindfactuur. In elke andere situatie blijven de onderzoekskosten te allen tijde verschuldigd.

7.3 Onderzoekskosten zijn niet van toepassing zodra er een waterschade reiniging, zoals bedoeld in lid 6 van artikel 6 wordt uitgevoerd.

8. Prijsbepaling / Betaling

8.1 De prijs van de dienst wordt vastgesteld op basis van de arbeidsduur, onderzoekskosten, gebruikte onderdelen/materialen, kosten voor externe partijen, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 6 en eventuele verzendkosten.

8.2 Betaling van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te allen tijde bij het afhalen van het apparaat volledig te worden voldaan met uitzondering van een waterschade reiniging, zoals bedoeld in lid 6 van artikel 6. Deze kosten dienen altijd vooraf te worden voldaan.

8.3 Betalingen kunnen zowel contant, per pin als per overboeking worden voldaan.

9. Opdracht annuleren

9.1 Zolang de reparatiewerkzaamheden niet zijn gestart kan de opdracht zonder opgaaf van reden, tegen betaling van de onderzoekskosten, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 7 worden geannuleerd.

9.2 Wanneer de reparatiewerkzaamheden zijn begonnen kan de opdracht zonder opgaaf van reden, tegen betaling van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 8 worden geannuleerd.

10. Vervangend apparaat

10.1 Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden cliënt de beschikking krijgt over een vervangend apparaat tijdens de duur van de dienst.

10.2 Indien er door MRC een vervangend apparaat beschikbaar wordt gesteld, zal de staat van het apparaat bij afgifte worden vastgesteld en genoteerd op het reparatieformulier, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 4.

10.3 Cliënt is aansprakelijk voor eventuele schade en/of defecten welke zijn ontstaan tijdens de periode waarop het vervangende apparaat beschikbaar is gesteld.

11. Garantie

11.1 MRC geeft op zowel het onderdeel als de werkzaamheden gedurende 6 maanden garantie.

11.2 Door een dienst uit te laten voeren door MRC is het mogelijk dat een eventueel nog lopende fabrieksgarantie komt te vervallen. MRC kan hier nimmer aansprakelijk voor gehouden worden.

11.3 Uitgesloten van garantie zijn de volgende onderdelen / zaken:

a. Batterijen, software herstel en waterschade reiniging;
b. Apparaat welke ter reparatie is aangeboden met bliksem-, water- of vochtschade;
c. Apparaat welke softwarematig (jailbraik) is omgebouwd;
d. Schade welke door eigen toedoen is veroorzaakt, zoals o.a. druk-, val-, stoot-, bliksem-, water- of vochtschade;
e. Indien het apparaat wordt geopend door iemand anders dan een door MRC aangewezen persoon;
f. Problemen welke zijn ontstaan na het uitvoeren van een software-update en als zodanig bekend staan;
g. Apparaat die bij aanvang van de reparatie een andere vorm van schade heeft die de nieuw geplaatste onderdelen kan beschadigen;
h. Indien er wijzigingen in/aan het apparaat worden aangebracht door iemand anders dan een door MRC aangewezen persoon.

12. Overmacht

12.1 MRC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 MRC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel cliënt als MRC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

12.3 MRC is niet aansprakelijk voor de schade aan het apparaat voorkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien MRC schade veroorzaakt aan het apparaat van cliënt, zal MRC hiervoor volledig aansprakelijk zijn.

13.2 Zolang het apparaat in bezit is van MRC, zal deze aansprakelijk zijn in het geval van verlies of diefstal.

13.3 In het geval van een voorval zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, zal MRC in eerste instantie zorgen voor een vergelijkbaar vervangend onderdeel cq apparaat. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal er worden overgegaan tot een financiële afhandeling. De maximale vergoeding is beperkt tot de dagwaarde van het apparaat met een maximum van €400,00.

13.4 MRC is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van data, immateriële schade en/of eventuele gevolgschade.

13.5 Val-, water- of vochtschade kan naast de direct zichtbare schade ook onzichtbare schade hebben aangericht aan bijvoorbeeld het moederbord. Deze (onzichtbare) schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de dienst. MRC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

14. Niet afgehaalde apparaten

14.1 Vanaf het moment dat cliënt de melding heeft gekregen dat het apparaat kan worden opgehaald, heeft cliënt gedurende 3 maanden de tijd om het apparaat op te halen.

14.2 Indien cliënt het apparaat niet binnen de gestelde termijn, als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft opgehaald, heeft MRC het recht het apparaat te verkopen of ter vernietiging aan te bieden aan derden. Bij verkoop zal de opbrengst verrekend worden met een eventueel openstaande factuur.

14.3 Indien het apparaat verkocht wordt zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel en de opbrengst de eventueel openstaande factuur niet geheel dekt, zal cliënt het resterende bedrag alsnog verschuldigd zijn aan MRC.

14.4 Indien het apparaat verkocht wordt zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal cliënt op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op een financiële vergoeding.

15. Accessoires

15.1 Accessoires dienen alleen meegegeven te worden indien MRC hier uitdrukkelijk om vraagt. In een dergelijk geval zal er op het reparatieformulier vermeld worden welke accessoires meegeleverd zijn. Indien de accessoires niet op het reparatieformulier staan vermeld, kan MRC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, misbruik en/of beschadiging van deze accessoires.

16. Verzending

16.1 Indien cliënt het apparaat verzendt aan MRC gebeurt dit onder de volle verantwoordelijkheid en risico van cliënt.

16.2 Indien MRC het apparaat verzendt aan cliënt of indien noodzakelijk aan een externe partij, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 6, zal dit onder de volle verantwoordelijkheid van MRC gebeuren.

16.3 Verzenden van het apparaat door en naar MRC dient altijd aangetekend en verzekerd te gebeuren.

17. Zakelijke klanten

17.1 Met zakelijke klanten kan MRC aangepaste voorwaarden zijn overeengekomen. Dit wordt doormiddel van een offerte vastgelegd.

18. Geschillen

18.1 Geschillen tussen cliënt en MRC zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

18.2 Indien een minnelijke oplossing als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, zal de meest gerede partij het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde rechter in Almere.

19. Slotbepaling

19.1 Op elke overeenkomst tussen cliënt en MRC is buiten deze Algemene voorwaarden het Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De laatst gedeponeerde versie is leidend.

Pin It on Pinterest