Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Mobile Repair Company geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mobile Repair Company. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/04/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

XXL Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van XXL Webhosting. XXL Webhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. XXL Webhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. XXL Webhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden zie je een ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

XXL Webhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van XXL Webhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. XXL Webhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Social media

Wanneer je social media gebruikt zoals o.a Facebook, Instagram of Twitter dan kun je met jouw social media account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je bent ingelogd en aangeeft een blogbericht te willen delen, dan verschijnt dat blogbericht op jouw social media account. Mobile Repair Company krijgt op geen enkele wijze toegang tot jouw social media account, maar blogberichten die je leuk of interessant vindt kun je op deze manier wel met jouw vrienden delen.

Beoordelingen

Google

Wij verzamelen reviews via ons Google bedrijfsprofiel van Google. Als je een review achterlaat via Google dan ben je verplicht om in te loggen met jouw Google account. Google deelt deze gegevens niet met ons. Het bewerken of verwijderen van een review kan je zelf doen via jouw Google account.

Verzenden en logistiek

PostNL

Wij maken gebruik van de dienst van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

EFactuurDirect

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw reparatie. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Efactuurdirect is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Efactuurdirect gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Offerte aanvragen

Wanneer je een offerte aanvraagt zullen jouw gegevens (naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IMEI / serienummer) in te vullen worden opgeslagen voor onbepaalde tijd.

Afspraak maken

Bij het maken van een afspraak (online, per e-mail of telefonisch) zullen jouw gegevens (naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IMEI / serienummer) worden opgeslagen voor onbepaalde tijd.

Reparatie laten uitvoeren

Wanneer je een reparatie door ons laat uitvoeren zullen jouw gegevens (naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, serienummer en wachtwoord apparaat) genoteerd worden op een reparatieformulier. Daarnaast worden jouw gegevens ook gebruikt om een factuur voor jou op te stellen welke je na afloop van een reparatie per e-mail zal ontvangen. Het reparatieformulier en de factuur met jouw gegevens worden opgeslagen voor 7 jaar. Daarnaast zullen jouw gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd in ons facturatiesysteem om toekomstige facturen makkelijker te genereren.

Overige

Klantenservice

Je kunt met onze klantenservice bellen, e-mailen of gebruik maken van ons contactformulier. In elke situatie zullen jouw gegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer) welke je ons geeft worden opgeslagen zolang de vraag nog niet beantwoord is of een eventueel probleem nog niet opgelost is. Zodra hier geen sprake van is zullen jouw gegevens niet langer worden opgeslagen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mobile Repair Company op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via ons contactformulier voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via ons contactformulier voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via ons contactformulier voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen via ons contactformulier voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mobile Repair Company. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via ons contactformulier voor privacyzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie welke na jouw toestemming door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Mobile Repair Company maakt gebruik van Cookies om jou bij een eerst volgend bezoek aan onze website te herkennen en indien mogelijk te identificeren. Je kunt via de instellingen van jouw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies je accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van jouw browser kun je de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien je (bepaalde) cookies weigert, je mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Meer informatie over cookies vind je hier.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Mobile Repair Company

Mobile Repair Company
Drakensteynpad 43
1333 XM Almere

Telefoonnummer: 036-2340134
E-mailadres:
info@mobilerepaircompany.nl
KvK-nummer: 58917454
BTW-nummer: NL002247808B24

Pin It on Pinterest